نام پروژه : دفتر مجتمع آموزشی امام صادق ع
محل طرح : یزد
شرح خدمات : طراحی، نظارت و اجرا
تاریخ طراحی و اجرا : ۱۳۷۴